Aktivity

* Zpracování vědeckých poznatků oboru Genocide Studies

Centrum studií genocid Terezín zpracovává a analyzuje poznatky multidisciplinárního oboru studií genocid (Genocide Studies), který vznikl v 80. letech minulého století ve Spojených státech amerických a postupně se rozšířil v prostředí univerzit a výzkumných institucí v Evropě, Jižní Americe a Austrálii.

V současnosti ve světě aktivně působí několik desítek specializovaných výzkumných center pro studium genocid. Komunitu vědců reprezentuje např. International Association of Genocide Scholars, založená v roce 1994. Studium genocid využívá poznatků historiografie, politologie, právní vědy, psychologie, ekonomie, filozofie, filmové vědy a dalších disciplín.

Obor studií genocid je založen na komparaci (srovnání) příčin, průběhu a důsledků různých případů genocidního násilí ve světových dějinách (např. masové likvidace původních obyvatel Ameriky a Austrálie, genocida Arménů, nacistická genocida Židů, Romů a dalších evropských národů a skupin obyvatel, genocida v Kambodži a Rwandě, etnické čistky v bývalé Jugoslávii, Dárfúru a dalších oblastech světa).

Centrum aktivně spolupracuje s předními odborníky oboru studií genocid v Evropě a Spojených státech amerických, specializovanými centry a dalšími subjekty v oblasti primárního výzkumu.

Centrum pořádá mezinárodní odborné konference a sympozia, podílí se na výzkumných studiích a rozvíjí mezinárodní vědeckou spolupráci.

* Zdroje informací pro vzdělavatele

Centrum studií genocid Terezín usiluje stát se ústředním místem v ČR poskytujícím občanům informace a zdroje znalostí nutné pro porozumění toho, jak, kdy a proč ke genocidám dochází a jakým způsobem může být jejich výskyt v budoucnu rozpoznán a zastaven prostřednictvím politické a občanské činnosti.

Základním nedostatkem pro rozvoj oboru studií genocid v ČR je absence informačních zdrojů pro vzdělavatele – pedagogy působící na různých stupních vzdělávacího cyklu.

Centrum vytváří zdroje výsledků primárního a sekundárního výzkumu k tématu genocidního násilí (odborná literatura, elektronické informační zdroje). Součástí informačních aktivit je i shromáždění osvětových prostředků (próza, literatura faktu, film) k tématu masového násilí a genocid ve světových dějinách a dalších pedagogických nástrojů, včetně tvorby a překladů výukových a studijních materiálů.

* Vzdělávací programy

Pedagogická činnost se soustřeďuje na široké spektrum cílových skupin. Vzdělávací programy jsou založeny na inovativních metodách a jsou koncipovány jako doplněk k výuce dějepisu, společenských věd a občanské výchovy na školách.

Ve spolupráci s předními českými univerzitami Centrum rozvíjí vůbec první vysokoškolské kurzy v oboru studia genocid v ČR, jejichž frekventanty jsou studenti bakalářských a magisterských programů sociálních a humanitních věd.

Významnou součástí aktivit Centra je další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol. S pedagogy Centrum spolupracuje dlouhodobě, např. prostřednictvím učitelských asociací a profesních svazů.

Mezi specifické cílové skupiny vzdělávacích aktivit patří ústavní činitelé, představitelé státní správy a místní samosprávy, náboženští představitelé, diplomaté a další činitelé, kteří mohou prostřednictvím své politické a odborné činnosti včas identifikovat varovné signály nebezpečí vzniku etnického a rasového napětí.

Vzdělávací činnost je realizována prostřednictvím seminářů, přednášek a konferencí.

Reference:

Centrum zahájilo své aktivity v oblasti studia genocid v červnu 2012 organizací mezinárodní akademické konference Mountains of Moses, věnované tématu vzpoury, odporu a záchrany obětí masové likvidace ve 20. století. Název konference (Mountains of Moses) byl připomínkou vzpoury v průběhu genocidy Arménů v Osmanské říši (podle místa uskutečnění vzpoury, Hory Mojžíšovy). Konference se konala jako součást XIII. ročníku festivalu Devět bran na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Na konferenci vystoupili mezinárodně uznávaní zahraniční odborníci v oboru Genocide a Holocaust Studies z USA, Číny, Švédska, Německa, Španělska a Polska a setkala se zájmem domácích i zahraničních médií.

V letech 2012, 2013 a 2014 se Centrum podílelo na realizaci projektu Vlaku Lustig, který na nádražích měst v České republice, v Polsku a na Slovensku prostřednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou připomněl památku obětí holocaustu více než 10.000 diváků. Výzkumné centrum archeologie zla v rámci projektu zajišťovalo vzdělávací program a přednáškový cyklus.

V roce 2015 Centrum iniciovalo uvedení unikátního vzdělávacího kurzu Studia genocid a masového násilí, který byl prvním kurzem svého druhu v České republice. Kurz se uskutečnil na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl otevřen všem studentům bakalářských a magisterských oborů UK. Kurz byl koncipován jako úvod do problematiky, teorií a metod oboru studií genocid a zabýval vznikem, vývojem a historií nejvýznamnějších případů genocidního násilí ve světových dějinách. Kurz absolvovalo více než třicet studentů UK.

Mezi uskutečněné aktivity Centra patří mimo jiné přednášková činnost na českých vysokých školách, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, organizace filmového festivalu pro studenty základních škol, který připomněl události genocid ve světových dějinách a veřejné prezentace historického snímku o genocidě Arménů spojené s přednáškou.