Genocida je 75 let součástí mezinárodního práva. Letošní výročí připomněl v devíti městech České republiky Vlak Lemkin

9. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy. Autorem právní a vědecké koncepce genocidy a hlavním iniciátorem Úmluvy byl polský právník židovského původu Rafael (Rafału) Lemkin.

Narodil se roku 1900 v carském Rusku na území dnešního Běloruska. Byl ovlivněn židovskou kulturou a vzdělaností a od dětství se zajímal o historii. Osobní zkušenost s antisemitismem a tragické události první světové války nakonec Lemkina motivovaly k celoživotnímu úkolu: pojmenovat masové násilí vůči civilistům a uvést do mezinárodního práva zákon trestající jeho pachatele.

V meziválečném období nejprve vystudoval lingvistiku a práva na univerzitě ve Lvově (tehdy součást Polska) a stal se uznávanou kapacitou na trestní právo. Již v roce 1933 – v roce nástupu Adolfa Hitlera k moci – představil prostřednictvím svých kolegů na konferenci ve španělském Madridu první návrh zákona o barbarství a vandalismu. Meziválečná Evropa, kterou až na výjimky ovládaly extrémně pravicové politické strany, Lemkinův návrh nepřijala.

V roce 1940 Lemkin uprchl před nacisty do Spojených států amerických, kde vydal své hlavní dílo, knihu Vláda osy v okupované Evropě. V ní představil koncepci genocidy – novotvaru složeného z řeckého podstatného jména genos (kmen, národ, skupina) a latinského slovesa caedere (zabíjet). Po skončení druhé světové války Lemkin usilovně pracoval na uvedení genocidy do mezinárodního práva. Svou ideu prosadil na půdě nově vzniklé Organizace spojených národů, která 9. prosince 1948 jednomyslně přijala text Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy:   

Čl. I Smluvní strany potvrzují, že genocida, ať spáchaná v míru nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva a zavazují se proto zabraňovat jí a trestat jí.

Čl. II V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Čl. III Trestné jsou tyto činy:

a) genocida;

b) spolčení k spáchání genocidy;

c) přímé a veřejné podněcování k spáchání genocidy;

d) pokus spáchání genocidy;

e) účastenství na genocidě.

Rafael Lemkin zbytek svého života zasvětil ratifikaci Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a širším prosazení své koncepce v mezinárodním právu i právních systémech jednotlivých států. Zemřel 28. srpna 1959 v nuzných podmínkách ve svém newyorském bytě na infarkt.

Lemkinova celoživotní práce měla dalekosáhlé důsledky pro mezinárodní právo a zejména ochranu skupin ohrožených masovým násilím. K srpnu 2022 přistoupilo k Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy 153 zemí světa. Zločin genocidy se stal součástí tzv. Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který vznikl v roce 2002 jako stálý soudní dvůr stíhající pachatele genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a od roku 2010 i zločinu agrese. Sídlo soudu je v nizozemském Haagu.

Definice genocidy podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a Lemkinova koncepce se staly výchozí i pro systematické zkoumání původu, příčin a důsledků genocidního jednání v rámci mezinárodního oboru studií genocid (genocide studies). Obor vznikl v 80. letech minulého století v anglosaském akademickém prostředí a v současné době je reprezentován Mezinárodní asociací odborníků na genocidu (International Association of Genocide Scholars). Tato asociace sdružuje badatele z celého světa a vydává rezoluce k historickým i současným případům genocidního násilí.

Více o pojmu a koncepci genocidy se dozvíte ZDE.

Vlak Lemkin

75. výročí přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy letos v České republice připomněl Vlak Lemkin – projekt Centra studií genocid Terezín. Souprava čtyř speciálně upravených nákladních vagonů od dubna do října 2023 na železničních stanicích v České republice nabídla veřejnosti zdarma výstavní a vzdělávací aktivity k tématu historie a prevence genocidního násilí. Ve vagonech Vlaku Lemkin se prostřednictvím multimediální výstavy občané České republiky seznámili s neobyčejným životním příběhem Rafaela Lemkina a motivy a okolnostmi vzniku pojmu genocida.

Vlak Lemkin v roce 2023 během 67 dní navštívil celkem 9 měst v 5 krajích České republiky (v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji). 

Celkem v roce 2023 navštívilo projekt Vlak Lemkin více než 8 000 občanů České republiky všech generací. Vzdělávací program absolvovalo 2200 žáků ze základních a středních škol nejrůznějších zaměření.

Hlavními partnery projektu byly společnosti ČD CARGO a CARBOSPED.

Více se o projektu Vlaku Lemkin dozvíte ZDE.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity, Média, Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.